Biography

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Mgr.art.Miaro Szaszu

Umeleckým menom Miaro Szaszu sa narodila 3. júna v Bratislave. V r. 2006 vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Miaro Szaszu je výtvarnička, dizajnérka, ilustrátorka, portrétistka, šperkárka, herečka, moderátorka, motivátorka, podnikatelka a team leaderka. Je členkou Umeleckej Besedy Slovenska. O jej výtvarnej tvorbe je spracovaných niekoľko televíznych dokumentov, kde v jednom z nich prezentuje svoju výtvarnú tvorbu v spolupráci s Tiborom Bártfayom. Jej autorská výpoveď má osobitú výtvarnú poetiku. Spracuváva témy smerujúce k premýšľaniu – „Snivé“ obrazy, civilistické témy. Rada experimentuje a dopredu ju ženie emotívna snaha o zmenu. Jej Mestské, Nočné, Zimné obrazy sú výpoveďou dnešnej doby… V niektorých obrazoch sa tento pocit takmer zastrie do abstraktnej hmly a v nás zostáva esencia zážitku. Momentálne ju oslovuje figurálna téma, kde postavy dáva do absurdných súvislosti. Zostavila množstvo výtvarných projektov a autorských výstav, ktorými sa prezentovala na Slovensku, Bulharsku, Srbsku, Španielsku. Prezentovala sa na mnohých kolektívnych výstavách a plenéroch výtvarnikov na Slovensku a v Európe.

„ Pochopila, čo je dnešná maľba. Lebo vo svete sú rôzne izby, je toho neskutočne veľa, čo je možné maľovať…Jej obrazy sú vynikajúce, je to dobrá kvalita a je to obraz ktorý je správny. Nie pekný, ale dobrý…Nemám rád, že pekné, to je slabé slovo, sú dobré ! Myslím, že keď predstavíte rozsah jej tvorby, to už stojí za to.

Tibor Bártfay

Nikdy nerobí to, čo sa od nej očakáva. Nič nevnucuje, pretože to nepotrebuje. Je štýlovo nezaraditeľná, hoci jej rukopis sa dá prečítať v každom diele. Je to rukopis, ktorý má svoju energiu. Je to snaha o úprimný dialóg s divákom. Sú to príbehy, ktoré sú utkané z rovnakej látky ako my…“

PhDr. Ľudovít Petránsky ml.

Mgr. Art. Miaro Szaszu

Born on June 3  in Slovakia, she adopted the artistic name Miaro Szaszu. In 2006, she graduated from the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. Miaro Szaszu is an artist, designer, illustrator, portraitist, jeweller, actress, moderator, motivator, entrepreneur and a team leader. She is a member of the Slovak Art Forum. Several TV documentaries map her artistic production; while in one she presents her artistic production in cooperation with Slovak legend Tibor Bártfay. Her artistic expression has a unique artistic poetry. She works on contemplative topics – “dream” images, civilistic themes. She likes experimenting and she is driven forward by an emotional effort to change. Her City, Night, Winter images are the testimony of our time… In some paintings this feeling is almost shrouded by an abstract fog and the essence of the experience is what remains with us. Currently, figural motif appeals to her, where she puts the figures into absurd associations. She set up a number of artistic projects and author exhibitions, by which she presented herself in Slovakia, Bulgaria, Serbia and Spain. She presented herself in numerous group exhibitions and plain-air symposia of artists in Slovakia and Europe.

 

“She grasped the essence of current painting. Because there are different rooms in the world, there is an incredible amount of themes that can be painted… Her pictures are excellent, it is a high quality and it is a painting that is proper. Not pretty, but good… I don’t like saying pretty, this is a weak word to say, they are good! I think that if you present/imagine the scope of her work, it’s worth it.”

                                                                                  Tibor Bártfay

 “She never does what is expected from her. She doesn’t impose anything, because she doesn’t need it. She can’t be classified by style, although her thumbprint can be found in every work of her. It is a thumbprint with its energy. It is a pursuit of honest dialogue with the audience. These are stories that are woven from the same fabric as we are. “

                                                                                  PhDr. Ľudovít Petránsky Jr.

Samostatné výstavy:

      2017 – Crystall bussines club

      2017 – Mágio pláž, Bratislava

      2017 – Kafe Lampy, Bratislava                                                                                             

      2017 – Ice Bar, Bratislava

      2017 – Aupark – Maestro, Bratislava

      2017 – Fryday, Bratislava

2013 – Pálffyho palác, Bratislava

      2009 – Empire, Trnava

      2008 – Galéria SPP, Bratislava

      2007 – Klub 22, Bratislava

      2004 – Španielsko

 

Kolektívne výstavy:

2017 – Kafe Lampy, Bratislava

2017 – Bratislavský hrad

2008 – Galéria, Liptovský Ján

2016 – Galéria Silencium

2015 – Galéria Umelka

2015 – CT Galery  

2014 – Popradská Galéria

2014 – Slovenský rozhlas 

2009 – Srbsko, 2008 – Bulharsko  

2005 – Žilina, 2005 – Banská Štiavnica

2003 – „ Projekt portrét „ Piešťany